QUỸ ĐẠO SỐ CHO DOANH NGHIỆP

Bộ giải pháp quản lý công việc hiệu quả

Nâng cao năng suất & hiệu quả lao động. Kết nối tất cả các phòng ban, giúp công việc hoàn thành nhanh hơn

DỰ ÁN
 1. Quản lý danh sách dự án
 2. Phân loại nhiều lớp
 3. Khách hàng đăng nhập tham gia trao đổi
 4. Tạo quy trình tùy biến
PHÂN CÔNG
 1. Phân công việc, nhóm việc
 2. Chia cột mốc quan trọng
 3. Biểu đồ Kaban
 4. Sơ đồ Gant
 5. Nhiều thành viên tham gia dự án
 6. Cấu hình tùy chỉnh nhóm việc
GIAO VIỆC
 1. Giao việc trên dự án
 2. Giao việc trên khách hàng
 3. Giao việc nội bộ
 4. Đánh giá theo dõi hoàn thành
 5. Thông báo nhắc nhở
 6. Theo dõi khen thưởng
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 1. Công thông tin hỗ trợ chuyên nghiệp
 2. Hệ thống tiket yêu cầu
 3. Hệ thống email thông báo
 4. Hệ thống SMS
 5. Có thể mở rộng với các kênh như Zalo, Facebook
DỰ ÁN
 1. Quản lý danh sách dự án
 2. Phân loại nhiều lớp
 3. Khách hàng đăng nhập tham gia trao đổi
 4. Tạo quy trình tùy biến
PHÂN CÔNG
 1. Phân công việc, nhóm việc
 2. Chia cột mốc quan trọng
 3. Biểu đồ Kaban
 4. Sơ đồ Gant
 5. Nhiều thành viên tham gia dự án
 6. Cấu hình tùy chỉnh nhóm việc
GIAO VIỆC
 1. Giao việc trên dự án
 2. Giao việc trên khách hàng
 3. Giao việc nội bộ
 4. Đánh giá theo dõi hoàn thành
 5. Thông báo nhắc nhở
 6. Theo dõi khen thưởng
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 1. Công thông tin hỗ trợ chuyên nghiệp
 2. Hệ thống tiket yêu cầu
 3. Hệ thống email thông báo
 4. Hệ thống SMS
 5. Có thể mở rộng với các kênh như Zalo, Facebook