Bảng giá

Bắt đầu chuyển đổi số với Kaizen SME

CRM - Work - HRM
20.00vnđ /mo
0.00vnđ /yr
0.00vnđ /lt
 • 10 Staff
 • Custom Domain
 • 50GB Disk Space
 • Client
 • Unlimited Khách hàng tiềm năng
 • Unlimited Chi phí
 • mô-đun
 • Themes
 • Các hình thức thanh toán
See Details
Best
Miễn phí
20.00vnđ /mo
0.00vnđ /yr
0.00vnđ /lt
 • 5 Staff
 • Custom Domain
 • Disk Space
 • 30 Client
 • Khách hàng tiềm năng
 • Chi phí
 • 2 mô-đun Included
 • 2 Themes Included
 • 1 Các hình thức thanh toán
See Details
CRM - Work
300.00vnđ /mo
0.00vnđ /yr
0.00vnđ /lt
 • 2 Staff
 • Custom Domain
 • 5GB Disk Space
 • 1000 Client
 • 1000 Khách hàng tiềm năng
 • 50 Chi phí
 • mô-đun
 • Themes
 • Các hình thức thanh toán
See Details
CRM - Work - HRM - Finance
300.00vnđ /mo
0.00vnđ /yr
0.00vnđ /lt
 • 51 Staff
 • Custom Domain
 • 1GB Disk Space
 • 2000 Client
 • 1000 Khách hàng tiềm năng
 • Unlimited Chi phí
 • 6 mô-đun Included
 • 3 Themes Included
 • 1 Các hình thức thanh toán
See Details
CRM - Work - HRM - Finance - MES
500,000.00vnđ /mo
0.00vnđ /yr
0.00vnđ /lt
 • 500 Staff
 • Custom Domain
 • 100GB Disk Space
 • Unlimited Client
 • Unlimited Khách hàng tiềm năng
 • Unlimited Chi phí
 • mô-đun
 • Themes
 • Các hình thức thanh toán
See Details
ERP - Viết theo yêu cầu
900,000.00vnđ /mo
0.00vnđ /yr
0.00vnđ /lt
 • 1000 Staff
 • Custom Domain
 • 1000 Disk Space
 • 1000 Client
 • 1000 Khách hàng tiềm năng
 • 1000 Chi phí
 • mô-đun
 • Themes
 • 1 Các hình thức thanh toán
See Details