QUỸ ĐẠO SỐ CHO DOANH NGHIỆP

Bộ giải pháp quản trị tài chính doanh nghiệp

Vì sức khỏe tài chính lành mạnh và phát triển bền vững của doanh nghiệp

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
 1. Sổ nhật ký chung
 2. Bảng chi tiết kế toán
 3. Biểu đồ chuyển khoản
 4. Đối chiếu ngân hang
 5. Lợi nhuận thua lỗ
 6. Báo cáo hóa đơn
QUẢN LÝ DOANH THU
 1. Quản lý doanh thu bán hàng
 2. Doanh thu dịch vụ
 3. Báo cáo công nợ
QUẢN LÝ CHI PHÍ
 1. Quản lý chi phí mua hàng
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
QUẢN LÝ TÀI SẢN
 1. Danh sách tài sản
 2. Dánh sách phụ kiện
 3. Vật tư tiêu hao
 4. Kiểm kê tài sản
 5. Ký tên
 6. Yêu cầu mua
 7. Bảo trì
 8. Giao tài sản, thu hồi tài sản
QUẢN LÝ MUA BÁN HÀNG, KHO
 1. Quản lý đối tác
 2. Quản lý sản phẩm
 3. Quản lý hóa đơn
 4. Quản lý kho hàng
 5. Chuyển kho
 6. Lịch sử kho
 7. Quản lý điểm bán
 8. Máy bán hàng, website
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
 1. Sổ nhật ký chung
 2. Bảng chi tiết kế toán
 3. Biểu đồ chuyển khoản
 4. Đối chiếu ngân hang
 5. Lợi nhuận thua lỗ
 6. Báo cáo hóa đơn
QUẢN LÝ DOANH THU
 1. Quản lý doanh thu bán hàng
 2. Doanh thu dịch vụ
 3. Báo cáo công nợ
QUẢN LÝ CHI PHÍ
 1. Quản lý chi phí mua hàng
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
QUẢN LÝ TÀI SẢN
 1. Danh sách tài sản
 2. Dánh sách phụ kiện
 3. Vật tư tiêu hao
 4. Kiểm kê tài sản
 5. Ký tên
 6. Yêu cầu mua
 7. Bảo trì
 8. Giao tài sản, thu hồi tài sản
QUẢN LÝ MUA BÁN HÀNG, KHO
 1. Quản lý đối tác
 2. Quản lý sản phẩm
 3. Quản lý hóa đơn
 4. Quản lý kho hàng
 5. Chuyển kho
 6. Lịch sử kho
 7. Quản lý điểm bán
 8. Máy bán hàng, website