QUỸ ĐẠO SỐ CHO DOANH NGHIỆP

TÙY BIẾN LỰA CHỌN CHỨC NĂNG PHÙ HỢP

Phân hệ cung cấp bộ công cụ dành cho công tác quản trị nguồn nhân lực công ty.

HỒ SƠ NHÂN SỰ
 1. Phân loại phòng ban
 2. Phân quyền tùy chỉnh
 3. Sơ đồ tổ chức
 4. Mô tả công việc
 5. Hợp đồng nhân viên
 6. Đào tạo
 7. Thủ tục nghỉ việc
 8. Quy trình tiếp nhận nhân viên
 9. Danh sách câu hỏi nhân sự
TUYỂN DỤNG
 1. Chiến dịch tuyển dụng
 2. Danh sách hồ sơ ứng viên
 3. Lịch tuyển dụng
 4. Quản lý kênh tuyển dụng
 5. Cổng thông tin tuyển dụng
 6. Quản lý danh sách các kỹ năng
CHẤM CÔNG
 1. Chấm công thủ công
 2. Chấm công máy vân tay
 3. Chấm công theo ca
 4. Chấm công đia chỉ
 5. Chấm công theo IP
 6. Quản lý nghỉ phép
TÍNH LƯƠNG
 1. Điển danh
 2. Hoa hồng
 3. Các khoản khấu trừ
 4. KPI
 5. Bảo hiểm
 6. Phiếu lương
GIAO TIẾP NỘI BỘ
 1. Hệ thống thông báo
 2. Chát từng thành viên
 3. Chát nhóm
KPI
 1. Đặt KPI cho cá nhân
 2. Đặt KPI cho phòng
HỒ SƠ NHÂN SỰ
 1. Phân loại phòng ban
 2. Phân quyền tùy chỉnh
 3. Sơ đồ tổ chức
 4. Mô tả công việc
 5. Hợp đồng nhân viên
 6. Đào tạo
 7. Thủ tục nghỉ việc
 8. Quy trình tiếp nhận nhân viên
 9. Danh sách câu hỏi nhân sự
TUYỂN DỤNG
 1. Chiến dịch tuyển dụng
 2. Danh sách hồ sơ ứng viên
 3. Lịch tuyển dụng
 4. Quản lý kênh tuyển dụng
 5. Cổng thông tin tuyển dụng
 6. Quản lý danh sách các kỹ năng
CHẤM CÔNG
 1. Chấm công thủ công
 2. Chấm công máy vân tay
 3. Chấm công theo ca
 4. Chấm công đia chỉ
 5. Chấm công theo IP
 6. Quản lý nghỉ phép
TÍNH LƯƠNG
 1. Điển danh
 2. Hoa hồng
 3. Các khoản khấu trừ
 4. KPI
 5. Bảo hiểm
 6. Phiếu lương
GIAO TIẾP NỘI BỘ
 1. Hệ thống thông báo
 2. Chát từng thành viên
 3. Chát nhóm
KPI
 1. Đặt KPI cho cá nhân
 2. Đặt KPI cho phòng